Hóa chất sinh hóa Agppe/Thụy Sĩ
Số lượng:
Đăng ký nhận catalog
Giới thiệu sản phẩm
Hóa chất sinh hóa Agppe/Thụy Sĩ được sử dụng cho các máy sinh hóa như Mindray, Au 400, Au 480, AU 680, TYB 240, Biolis 240i....
Tính năng sản phẩm

STT

HÓA CHẤT

QUI CÁCH

1

ALBUMIN

5 x 50 mL

2

ALKALINE PHOSPHATASE (S.L)

2 x 50 mL

3

AMYLASE

4 x 10 mL

4

CALCIUM

4 x 25 mL

5

CHLORIDE

4 x 50 mL

6

CHOLESTEROL (S.L)

5 x 100 mL

7

CK-MB (S.L)

2 x 20 mL

8

CREATINE KINASE (S.L)

2 x 30 mL

9

CREATININE

4 x 50 mL

10

GAMMA GT (S.L)

2 x 20 mL

11

GLUCOSE (S.L)

5 x 100 mL

12

GLUCOSE (S.L)

1 x 1000 mL

13

HDL-IMMUNOGENEOUS

4 x 60 / 4 x 20 mL

14

LDL-CHOLESTEROL (D) WITH CALIBRATOR

2 x 60 mL

15

LDL-IMMUNOGENEOUS

4 x 30 / 4 x 10 mL

16

POTASSIUM

2 x 30 mL

17

SGPT (S.L)

4 x 100 mL

18

SGOT (S.L)

4 x 100 mL

19

SODIUM

2 x 30 mL

20

TOTAL PROTEIN

4 x 50 mL

21

TRIGLYCERIDES (S.L)

5 x 100 mL

22

UREA U.V (S.L)

2 x 100 mL

23

URIC ACID (S.L)

2 x 50 mL

24

ASO  LEIT WITH CALIBRATOR

2 x 24 / 2 x 8 mL

25

CRP LEIT WITH CALIBRATOR

2 x 24 / 2 x 8 mL

26

RF  LEIT WITH CALIBRATOR

2 x 24 / 2 x 8 mL

27

HbA1C DIRECT WITH CALIBRATOR

1 x 40 mL

28

MICRO ALBUMIN WITH CALIBRATOR

 1 x 50 mL

29

MULTICALIBRATOR

 1 x 3 mL

30

QUALICHECK NORM

 1 x 5 mL

31

QUALICHECK PATH

 1 x 5 mL

32

HBA1C CONTROL

 2 x 1 mL

33

ASO 

100 T

34

CRP

100 T

35

RF

100 T

36

RPR

500 T

37

ANTI-A

1 x 10 mL

38

ANTI-A,B&D (IgG+IgM)

3 x 10 mL

39

ANTI-B

1 x 10 mL

40

ANTI-D (IgG+IgM)

1 x 10 mL

41

ACID WASH DETERGENT

1 x 500 mL

42

ALKALINE WASH DETERGENT

1 x 500 mL

Đánh giá