Thiết bị phòng xét nghiệm

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG A2000

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG A2000

Nhãn hiệu: AUTOBIO
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG A1000

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG A1000

Nhãn hiệu: AUTOBIO
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU UA - 600

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU UA - 600

Nhãn hiệu: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU UA - 66

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU UA - 66

Nhãn hiệu: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH - 3000T

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH - 3000T

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH -2900T

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH -2900T

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 5380

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 5380

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 5390

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 5390

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT 180

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT 180

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 500B

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 500B

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG URIT 8400

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG URIT 8400

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA - 801A

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA - 801A

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG URIT - 8280

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG URIT - 8280

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG CL 900i

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG CL 900i

Nhãn hiệu: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN US - 2000

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN US - 2000

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN US - 1680

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN US - 1680

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 560

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 560

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CẦM TAY URIT 31

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CẦM TAY URIT 31

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc